Tietosuojaperiaatteet

TACTIC-KONSERNIN ARVOT JA PERIAATTEET TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tactic Games Oy:n tehtävänä on tuottaa asiakkailleen tuotteita ja palveluita, joiden ääressä he voivat kokea unohtumattomia yhdessäolon hetkiä ja ikimuistoisia elämyksiä sekä iloa, jännitystä ja onnistumisen kokemuksia. Samalla koemme hyvin tärkeäksi ja keskeiseksi arvoksemme sen, että kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja huolehdimme mahdollisimman hyvin ja kattavasti heidän tietosuojastaan. Tästä johtuen olemme laatineet ja vahvistaneet koko Tactic Games-konsernia koskevat periaatteet tietosuoja asioissa.

Johdanto

Tactic Games Oy, PL 4444, 28101 Pori ja sen tytäryhtiöt sekä sivuliikkeet (Tactic, me, meidän tai meille) on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan rekisteröityjen henkilöiden yksityisyyttä ja henkilökohtaista koskemattomuutta heidän käyttäessään Tactic’n tuotteita ja palveluja, selatessaan verkkosivustoamme tai käyttäessään applikaatioitamme. Tässä määritellään ne tietosuojaperiaatteet, joiden mukaisesti Tactic henkilötietoja käsittelee.

Henkilötietorekisterimme ja tietosuojaselosteet

Jokaisesta henkilörekisteristämme on laadittu oma tietosuojaselosteensa.

Henkilötietorekisteriemme oikeusperusteet ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti oikeusperusteet eri henkilötietojen käsittelylle on

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu

– rekisteröidyn henkilön suostumus

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, tai

– lakiin tai asetuksiin pohjautuva velvoite

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus kuvataan erikseen jokaisen eri rekisterin tietosuojaselosteessa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietorekisterien tietosisältö ja tietojen säilytysaika

Henkilötietorekistereihimme tallennettavia tietoja voivat olla mm: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, tehtävä organisaatiossa, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista/palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin/palveluihin liittyvät tiedot.

Yksityiskohtainen kuvaus henkilötietorekistereihimme tallennettavista tiedoista ja niissä olevien tietojen sälytysajoista on jokaisen eri rekisterin tietosuojaselosteessa. Johtava periaatteemme henkilötietojen säilytysajoissa on se, että niitä säilytetään enintään niin pitkään kuin niiden käyttötarkoituksen ja rekisterissä olevan henkilön kannalta on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihimme tallennettavia tietoja saamme mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisteriemme käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli kuukauden kuluessa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa eli kuukauden kuluessa.

Verkkosivustomme

Tactic’n verkkosivustot ja digitaaliset palvelut saattavat sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka kuuluvat verkkoyhteistyökumppaneillemme, mainostajille ja konserniyhtiöille. Jos käyttäjä seuraa linkkiä jollekin näistä verkkosivustoista tai käyttää kolmansien osapuolten palveluita, käyttäjän tulee olla tietoinen, että heillä on omat tietosuojaselosteensa ja me emme ota vastuuta siitä, miten he käsittelevät henkilötietoja.

Alaikäiset

Suhtaudumme vakavasti lasten turvallisuuden ja yksityisyyden suojeluun verkossa ja emme tietoisesti markkinoi tai pyydä henkilötietoja alle 18-vuotiailta lapsilta ilman vanhempien antamaa ja vahvistettua suostumusta.

Tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi

Henkilötietojemme käsittelyyn ei kohdistu tietosuoja-asetuksessa määriteltyä todennäköisesti korkeaa riskiä, josta johtuen emme ole rekisterinpitäjän velvollisia tekemään tietosuojaa koskevaa vaikutusten arviointia.

Olemme kuitenkin tehneet ja teemme jatkuvasti perusteellisia arvioita henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä.

Yhteystiedot

Otamme mielellämme vastaan kaikki kysymykset, kommentit ja pyynnöt koskien näitä tietosuojaperiaatteitamme, ja pyydämme lähettämään ne osoitteeseen info(at)tactic.net.

Toimimme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti ja olemme siihen sidottuja yhdessä EU:n tietosuoja-asetusta täydentävän lain (2018:218) ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (2014/917) kanssa.

Voimassaolo ja muutokset

Nämä tietosuojaperiaatteet on viimeksi vahvistettu 24.5.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Mahdolliset muutokset näihin tietosuojaperiaatteisiin julkaistaan hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa. Samalla ohjeistamme henkilötietorekistereissämme olevia mahdollisista vaihtoehdoista, joita heillä saattaa olla niiden muutosten myötä.